Funcţionarii locali, obligaţi să returneze TOATE suplimentele salariale din 2009 încoace

0
304

Guver­nul pre­gă­teş­te o lovi­tu­ră grea pen­tru buzu­na­rul a zeci de mii de fun­cţio­nari din admi­nis­tra­ţia loca­lă. Oame­nii vor fi obli­ga­ţi să retur­ne­ze toţi banii pe care i‑au pri­mit sub for­mă de supli­men­te sala­ri­a­le din 2009 încoa­ce. Măsu­ra îi va zdrun­ci­na seri­os din punct de vede­re finan­ci­ar pe mulţi funcţionari.

Fie­ca­re tre­bu­ie să retur­ne­ze apro­xi­ma­tiv 15 mii de lei, adi­că o sută cinci­zeci de mili­oa­ne de lei vechi. UDMR cere amnis­tie fis­ca­lă, dar demo­crat-libe­ra­lii n‑au ple­cat deo­cam­da­tă ure­chea la soli­ci­ta­rea maghiarilor.

Potri­vit unui raport al Curţii de Con­turi, spo­ru­ri­le sala­ri­a­le acor­da­te anga­ja­ţi­lor din pri­mă­rii şi Con­si­lii Judeţe­ne au fost ile­ga­le. Asta deşi banii au fost daţi în urma unor con­trac­te colec­ti­ve de mun­că şi au pri­mit avi­zul de lega­li­ta­te al pre­fec­tu­ri­lor şi chiar al Minis­te­ru­lui Mun­cii. Unul din­tre pri­me­le lucruri pe care le‑a făcut noul şef al guver­nu­lui a fost să se inte­re­se­ze câţi bani are de recuperat.

Pre­mi­e­rul Mihai Razvan Ungu­rea­nu a cerut, la fina­lul lunii tre­cu­te, tutu­ror pri­ma­ri­i­lor si con­si­li­i­lor jude­te­ne sa‑i comu­ni­ce situ­a­tia exac­ta a anga­ja­ti­lor si sume­le pe care aces­tia tre­bu­ie sa le ina­po­ie­ze. De ase­me­nea, seful exe­cu­ti­vu­lui vrea sa stie si cine a con­tes­tat in instan­ta deci­zia de retur­na­re a banilor.

Pri­mă­ri­i­le au făcut apel la instanţe

Toa­te pri­mă­ri­i­le au pri­mit deci­zi­i­le de impu­ta­re de la Cur­tea de Con­turi, dar mul­te au făcut apel la instanţe. Nicio deci­zie nu a fost însă favo­ra­bi­lă anga­ja­ţi­lor, iar în peri­oa­da urmă­toa­re pri­ma­rii vor noti­fi­ca per­so­nal oame­nii din sub­or­di­ne că tre­bu­ie să res­ti­tu­ie banii.

Fie­ca­re anga­jat al pri­ma­ri­i­lor si con­si­li­i­lor jude­te­ne a pri­mit, vre­me de mai multi ani, supli­men­te sala­ri­a­le cuprin­se intre 400 si 800 de lei. Din 2009 aces­te spo­ruri au fost decla­ra­te ile­ga­le, iar acum oame­nii tre­bu­ie sa retur­ne­ze banii. Fie­ca­re anga­jat tre­bu­ie sa scoa­ta din buzu­nar apro­xi­ma­tiv 15.000 de lei plus pena­li­tati, si asta pen­tru supli­men­te­le pri­mi­te doar in 2009 si 2010. Inmul­tit cu 250.000, numa­rul func­tio­na­ri­lor din pri­ma­rii si con­si­lii jude­te­ne, suma pe care o va stran­ge Guver­nul va fi de aproa­pe un mili­ard de euro.

REALITATEA.NET

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply