Editia de Sud: Plecat la ”vanatoare” de voturi prin spital, primarul Tusac s‑a intors cu tolba goala!

0
184

Pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac a efec­tu­at, ieri, la ora 12.30, o vizi­ta de ”lucru” la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, unde a apa­rut, asa cum ne‑a obis­nu­it, cu 30 minu­te intir­zi­e­re. Edi­lul a fost inso­tit de catre Lucian Fali­bo­ga si Bogdan Maga­nu, oame­nii sai de incre­de­re si cei care il sfa­tu­iesc pe Mihai Cla­u­diu Tusac numai de bine.

Desi avea cali­ta­tea de invi­tat al uni­ta­tii sani­ta­re, pri­ma­rul a cerut ca la dis­cu­tii sa par­ti­ci­pe toti medi­cii si toti asis­ten­tii-sefi, care au fost nevo­i­ti sa piar­da juma­ta­te de ora pina la sosi­rea dele­ga­ti­ei Pri­ma­ri­ei.

Sur­se medi­ca­le ne-au decla­rat ca, in repe­ta­te rin­duri, pri­ma­rul Tusac a pre­ci­zat ca moti­vul pen­tru care se afla in mij­lo­cul cadre­lor medi­ca­le il repre­zin­ta dorin­ta de a afla daca uni­ta­tea sani­ta­ra sta bine din punct de vede­re finan­ci­ar.

”De mai mul­te ori, pri­ma­rul a spus ca daca spi­ta­lul are nevo­ie de bani, Pri­ma­ria este in masu­ra sa alo­ce fon­duri de la buget. In momen­tul in care mai multi medici si chiar direc­to­rul finan­ci­ar-con­ta­bil al uni­ta­tii i‑au spus ca, intr-ade­var, spi­ta­lul nu sta deloc bine la capi­to­lul fon­duri, pri­ma­rul a ras­puns ca insti­tu­tia pe care o con­du­ce nu are cum sa‑i aju­te, deo­a­re­ce buge­tul local este modest. In acel moment, toti am ramas blo­cati, deo­a­re­ce, cu doar cite­va minu­te mai devre­me pri­ma­rul Tusac ne spu­se­se ca ne poa­te aju­ta daca nu ne des­cur­cam cu banii… Din acea cli­pa, pen­tru toa­te cadre­le medi­ca­le a deve­nit lim­pe­de fap­tul ca pri­ma­rul Tusac s‑a aflat la spi­tal intr‑o vizi­ta elec­to­ra­la si ca a incer­cat, prin pro­mi­siuni pe care nu le poa­te inde­plini, sa cisti­ge voturi. Pe de alta par­te, cadre­le sani­ta­re nu aveau de ce sa par­ti­ci­pe la dis­cu­tii, intru­cit nu se ocu­pa de par­tea eco­no­mi­ca a uni­ta­tii. Dia­lo­gul ar fi tre­bu­it pur­tat cu mana­ge­rul si direc­to­rul finan­ci­ar-con­ta­bil”, ne‑a decla­rat un cadru medi­cal pre­zent la intil­ni­re.

Alte sur­se din inte­ri­o­rul spi­ta­lu­lui ne-au pre­ci­zat fap­tul ca o intil­ni­re simi­la­ra a avut loc, tot la spi­tal, si in urma cu patru ani, chiar ina­in­te de ale­ge­ri­le loca­le, cind, can­di­da­tul, de atunci, Mihai Cla­u­diu Tusac le‑a spus cadre­lor medi­ca­le ca daca ii vor da votu­ri­le, va trans­for­ma spi­ta­lul intr‑o uni­ta­te sani­ta­ra de excep­tie. ”Din paca­te, pri­ma­rul Tusac nu s‑a tinut de cuvint, ast­fel ca in cei patru ani de man­dat nu a mai tre­cut nici­o­da­ta prin spi­tal, iar de aju­tor finan­ci­ar, nici nu mai vor­bim”, ne‑a spus o asis­ten­ta-sefa.

Pe dura­ta intil­ni­rii, cei doi con­si­li­eri ai pri­ma­ru­lui Tusac i‑au luat apa­ra­rea sefu­lui lor, de mul­te ori, pe ton ridi­cat si iro­nic, dind dova­da de lip­sa de res­pect pen­tru medici care, dupa cum se stie, au ani de stu­dii in spa­te.

14 mar­tie 2012, Edi­tia de Sud.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply