E oficial: Viorel Oleniuc candidează ca independent la alegerile din iunie

0
258

Fos­tul vice­pri­mar şi lider al PNL Man­ga­lia, doc­to­rul Vio­rel Ole­niuc, a decla­rat, în exclu­si­vi­ta­te pen­tru „Ati­tu­di­nea”, că a luat deci­zia de a can­di­da, ca inde­pen­dent, la ale­ge­ri­le loca­le din iunie. Deo­cam­da­tă, nu ştie dacă pen­tru foto­li­ul de pri­mar sau doar pen­tru Con­si­li­ul Local.

Sunt din­tre cei care au spe­rat că Man­ga­lia poa­te oferi un trai decent, că sun­tem o comu­ni­ta­te în care oame­nii se pot aju­ta şi res­pec­ta. Din păca­te, am fost con­du­şi de flo­tanţi sau de nave­ti­şti care au folo­sit Pri­mă­ria doar pen­tru a sto­ar­ce buge­tul local. În urmă cu un an, am fost exclus din PNL şi din Con­si­li­ul Local pen­tru că m‑am opus cola­bo­ră­rii cu actu­a­lul pri­mar şi pen­tru că am refu­zat să votez pro­iec­te con­tra ora­şu­lui nos­tru. Degra­da­rea mora­lă a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le este demult insu­por­ta­bi­lă! Tre­bu­ie să oprim jaful şi teroa­rea insti­tu­i­te de stră­ini par­ve­ni­ţi în ora­şul nos­tru! Cunosc prea bine ora­şul, cunosc oame­nii şi pro­ble­me­le lor. Putem să rea­du­cem nor­ma­li­ta­tea şi res­pec­tul în Man­ga­lia, dar tre­bu­ie să înce­pem cu admi­nis­tra­ţia. Putem să aju­tăm oame­nii şi fir­me­le din Man­ga­lia, să dezvol­tăm ora­şul, nu să‑l pră­duim. Am susţi­ne­rea oame­ni­lor care mă cunosc şi care ştiu că împre­u­nă putem recon­strui un oraş în care să tră­im decent. Sunt prea mul­te moti­ve pen­tru care nu pot rămâ­ne indi­fe­rent! Aces­te moti­ve m‑au con­vins să can­di­dez inde­pen­dent la ale­ge­ri­le din iunie 2012”, se ara­tă într-un comu­ni­cat tri­mis pe adre­sa reda­cţi­ei.

Nu pot să comen­tez mai mult fun­cţia pen­tru care voi can­di­da. Până în 10 mai, ter­me­nul limi­tă de depu­neri, e timp sufi­cient să mă decid dacă voi can­di­da pe ambe­le lis­te sau pe una. Depin­de de nume­le vii­to­ri­lor can­di­da­ţi şi de şanse­le pe care ţi le con­fe­ră son­da­je­le rea­le de opi­nie”, a expli­cat Ole­niuc.

Ati­tu­di­nea, Con­stan­ta, 20.03.12.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply