Domn’ primar, vă raportăm: noi la spaţii verzi lucrăm. Tusac nu se plictiseşte niciodată: verifică panseluţele distruse de conductele de gaze

0
219

Man­ga­lia lui Tusac este mereu vese­lă şi colo­ra­tă. Oda­tă cu încă­l­zi­rea vre­mii, au fost relu­a­te lucră­ri­le de intro­du­ce­re a reţe­lei de gaze în sudul lito­ra­lu­lui, moment mar­cat de pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să în care sub­li­ni­a­ză că aces­ta este pro­iec­tul lui, care va scoa­te ora­şul din frig iar­na vii­toa­re. De bucu­rie, pro­ba­bil că şi repre­zen­tanţi­lor fir­mei care exe­cu­tă lucră­ri­le (atri­bu­i­te în urma unei lici­ta­ţii publi­ce) le-au dat lacri­mi în colţu­ri­le ochi­lor.

De alt­fel, în cur­sul zilei de ieri, la Pri­mă­ria Man­ga­lia s‑a aflat direc­to­rul gene­ral al Mega­con­struct, Cătă­lin Ivan, care a pur­tat dis­cu­ţii cu pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac. Cu aceas­tă oca­zie, a fost rezol­va­tă neînţe­le­ge­rea din­tre pri­mă­rie şi Mega­con­struct, fir­ma care intro­du­ce gaze­le fiind, la un moment dat, ame­ninţa­tă că va pri­mi amen­dă întru­cât nu depo­zi­tea­ză pămân­tul extras la o groa­pă de deşe­uri auto­ri­za­tă. La acel moment, Ivan a expli­cat pri­mă­ri­ei, dar şi pre­sei, că pămân­tul vege­tal nu poa­te fi con­si­de­rat deşeu, iar ieri pri­ma­rul Tusac a admis că se afla într‑o… regre­ta­bi­lă eroa­re. Prin urma­re, spun sur­se­le noas­tre, Tusac va indi­ca un ampla­sa­ment potri­vit de depo­zi­ta­re a pămân­tu­lui scos pen­tru intro­du­ce­rea con­duc­te­lor.

Dar, pen­tru a nu rămâ­ne dator fir­mei, Tusac a inven­tat alt­ce­va: o comi­sie, for­ma­tă din 5 anga­ja­ţi ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. Comi­sia are ca sar­ci­nă moni­to­ri­za­rea tra­se­u­lui urmat de con­duc­te­le de gaz şi nota­rea fie­că­rui petic de iar­bă, panse­lu­ţă sau tran­da­fir scoa­se oda­tă cu pămân­tul vege­tal. De ce? Ei bine, după ce ter­mi­nă de scos pămân­tul şi de plan­tat ţevi­le, res­pec­tiv astu­pat con­duc­ta, Mega­con­struct va tre­bui să… replan­te­ze iar­ba, panse­lu­ţa şi tran­da­fi­rul la loc! Logic, nu? Întru­cât fir­ma în cau­ză nu are ca obiect de acti­vi­ta­te îngri­ji­re spa­ţii verzi, se pre­su­pu­ne că va ape­la la o fir­mă de spe­cia­li­ta­te.

Repli­ca, 15 mar 2012, Ale­xan­dra ANTON.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply