Descinderi la MANGALIA. Anchetatorii controlează locuinţa unei grefiere de la Judecătoria Mangalia care ar fi ajutat clanul Raim

0
217

Anche­ta­to­rii au des­cins, joi, la două locu­inţe din Man­ga­lia, una aparţinându‑i lui Iuzeir Raim, lider al cla­nu­lui cu ace­la­şi nume, iar a doua unei gre­fi­e­re de la Jude­că­to­ria Man­ga­lia, care i‑ar fi înles­nit con­cu­bi­nei lui Raim acce­sul la dosa­rul prin care aces­ta a fost tri­mis în jude­ca­tă, potri­vit Realitatea.net.

Acţiu­nea este orga­ni­za­tă de poli­ţi­ş­tii Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­ţii Cri­mi­na­le din cadrul IPJ Con­stanţa, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa. Sur­se din rân­dul anche­ta­to­ri­lor spun că la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâni gre­fi­e­ra, în schim­bul unor foloa­se, i‑ar fi per­mis con­cu­bi­nei lui Iuzeir Raim să ple­ce cu dosa­rul din Jude­că­to­ria Man­ga­lia pen­tru a face copii. “Gre­fi­e­ra susţi­ne că ar fi pri­mit o cio­co­la­tă de la con­cu­bi­na lui Raim”, spun sur­se­le cita­te.

Per­che­zi­ţi­i­le vizea­ză atât casa lui Iuzeir Raim, cât şi a gre­fi­e­rei, în acest caz fiind făcu­te cer­ce­tări pen­tru lua­re şi dare de mită, res­pec­tiv sus­tra­ge­re de docu­men­te şi înscri­suri ofi­ci­a­le.

La înce­pu­tul lunii febru­a­rie, pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stan­ta au dis­pus tri­mi­te­rea în jude­ca­tă a 14 per­soa­ne cunos­cu­te ca făcând par­te din cla­nul Raim din Man­ga­lia, inclu­siv a lide­ru­lui gru­pă­rii, Iuzeir Raim, pen­tru comi­te­rea mai mul­tor infra­cţiuni, prin­tre care loviri sau alte vio­lenţe, deţi­ne­re de armă supu­să auto­ri­ză­rii fără drept, aso­ci­e­re pen­tru săvârşi­rea de infra­cţiuni şi măr­tu­rie mincinoasă.Potrivit rechi­zi­to­ri­u­lui întoc­mit de pro­cu­rori, în 28 mai 2011, Iuzeir Raim, împre­u­nă cu alte şase per­soa­ne apro­pi­a­te, au pro­vo­cat un scan­dal în clu­bul Vision din sta­ţiu­nea Nept­un, în urma căru­ia doi tineri au fost bătu­ţi, iar Iuzeir Raim a fost înjun­ghiat.

Ulte­ri­or săvârşi­rii aces­tor fap­te, incul­pa­tul Iuzeir Raim a ini­ţi­at con­sti­tu­i­rea unei aso­ci­eri între mai mul­te per­soa­ne, cu sco­pul de a săvârşi mai mul­te infra­cţiuni al căror scop a fost ace­la de a evi­ta tra­ge­rea sa la răs­pun­de­re pena­lă pen­tru alter­ca­ţia din clu­bul Vision, din noap­tea de 28.05.2011. La aceas­tă aso­ci­e­re, al cărei lider a rămas incul­pa­tul Iuzeir Raim, au ade­rat ulte­ri­or şi incul­pa­ţii Tibu­leac Dumi­tru Robert, Dumi­tru Vasi­le, Mar­tac Flo­rin, Lucachi Cla­u­diu Bogdan, Mus­ta­fa Alber­to, Mus­ta­fa Senol şi Albo­tă Dumi­tru”, se menţio­nea­ză în rechi­zi­to­ri­ul întoc­mit de pro­cu­ro­rii con­stă­nţeni.

Con­form aces­to­ra, pe par­cur­sul verii anu­lui 2011 gru­pul de per­soa­ne con­dus de Iuzeir Raim a săvârşit un număr mare de infra­cţiuni cu vio­lenţă — loviri, ame­ninţări, dis­tru­geri, ultraj con­tra bune­lor mora­vuri şi lip­siri de liber­ta­te, cu sco­pul de a inti­mi­da părţi­le vătă­ma­te şi mar­to­rii şi de a le deter­mi­na să îşi retra­gă plân­ge­ri­le for­mu­la­te ori să dea decla­ra­ţii min­ci­noa­se în faţa orga­ne­lor de urmă­ri­re pena­lă.

Urma­re a acţiu­ni­lor vio­len­te ale mem­bri­lor aces­tei aso­ci­eri, o par­te din părţi­le vătă­ma­te şi unii din­tre mar­tori au pără­sit teri­to­ri­ul Româ­ni­ei”, se mai ara­tă în rechi­zi­to­iu.
Ast­fel, Iri­na Ignat şi Geor­ge Vale­riu Ili­sei au dat decla­ra­ţii min­ci­noa­se cu oca­zia audi­e­rii lor în cali­ta­te de mar­tori la Par­che­tul de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, cu sco­pul de a zădăr­nici urmă­ri­rea pena­lă efec­tu­a­tă faţă de res­tul coin­cul­pa­ţi­lor.

Pro­cu­ro­rii au dis­pus tri­mi­te­rea în jude­ca­tă a incul­pa­ţi­lor Iuzeir Raim, Senol Mus­ta­fa, Alber­to Mus­ta­fa, Cla­u­diu Bogdan Lucachi, Dumi­tru Robert Tibu­leac, Flo­rin Mar­tac, Vasi­le Dumi­tru, Dumi­tru Albo­tă, Iri­na Ignat, Geor­ge Vale­riu Ili­sei, Ion Dacian Roş­ca, Lau­renţiu Gobe­a­jă Mihai, Geani Ilie Vlă­des­cu şi Ionuţ Cris­ti­an Oglan. Aces­tea sunt acu­za­te de loviri sau alte vio­lenţe, ultraj con­tra bune­lor mora­vuri şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce, deţi­ne­re de armă supu­să auto­ri­ză­rii fără drept, aso­ci­e­re pen­tru săvârşi­rea de infra­cţiuni, încer­ca­rea de a deter­mi­na măr­tu­ria min­ci­noa­să, măr­tu­rie min­ci­noa­să şi favo­ri­za­rea infractorului.De ase­me­nea, faţă de alte patru per­soa­ne, cer­ce­ta­te în acla­şi caz, s‑a dis­pus dis­jun­ge­rea cau­zei în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor pen­tru infra­cţiu­ni­le de ame­ninţa­re, lovi­re sau alte vio­lenţe, dis­tru­ge­re şi lip­si­re de liber­ta­te în mod ile­gal, cau­za ast­fel for­ma­tă fiind tri­mi­să Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, s‑a dis­pus dis­jun­ge­rea cau­zei şi tri­mi­te­rea ei la Par­che­tul de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia şi pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor în ceea ce pri­veş­te unul din­tre pis­to­a­le­le nele­ta­le, pre­cum şi car­tu­şul glonţ (muni­ţie leta­lă) găsi­te în urma per­che­zi­ţi­ei făcu­te în imo­bi­lul în care locu­iau Mus­ta­fa Raim, Mus­ta­fa Senol şi Mus­ta­fa Alber­to.

Prin ace­la­şi rechi­zi­to­riu s‑a dis­pus şi scoa­te­rea de sub urmă­ri­re pena­lă a lui Mus­ta­fa Raim pen­tru infra­cţiu­ni­le de ultraj con­tra bune­lor mora­vuri şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce şi încer­ca­rea de a deter­mi­na măr­tu­ria min­ci­noa­să.

8 Mar­tie 2012, realitatea.net

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele