CS Mangalia a înfiinţat secţia de yachting

0
252

După ce a demon­strat că ştie reţe­ta per­for­manţei la lup­te, CS Man­ga­lia accep­tă o nouă pro­vo­ca­re şi pătrun­de în lumea unei noi dis­ci­pli­ne spor­ti­ve: yach­tin­gul.

Din acest sezon, în sudul lito­ra­lu­lui se va putea prac­ti­ca spor­tul cu vele în sis­tem orga­ni­zat. Şi asta după ce con­du­ce­rea CS Man­ga­lia, gru­pa­re care a lan­sat o serie de cam­pi­oni la lup­te, a decis să înfi­inţe­ze secţia de yach­ting.
„Am luat aceas­tă deci­zie, pen­tru că era păcat ca aici, la malul mării, să nu exis­te o secţie spe­cia­li­za­tă pe spor­turi nau­ti­ce. Avem avan­ta­jul de a fi pozi­ţio­na­ţi cum nu se poa­te mai bine, con­di­ţii meteo, resur­se uma­ne. Sper să găsim şi susţi­nă­tori ai acti­vi­tă­ţii, par­te­neri în pro­iect. A fost ide­ea mea, aceas­ta de a pune baze­le secţi­ei de yach­ting. Per­so­nal, sunt un mare pasio­nat al spor­tu­ri­lor nau­ti­ce, am par­ti­ci­pat la mai mul­te rega­te şi chiar am câş­ti­gat Rega­ta Mediu­lui, făcând echi­paj cu vede­te­le TV Andrei Zaha­res­cu şi Andre­ea Bere­clea­nu”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, Lucian Luca, preşe­din­te­le secţi­ei de yach­ting a CS Man-galia.

Şi, cum tim­pul este preţi­os, oame­nii de la Man­ga­lia s‑au miş­cat foar­te repe­de, pro­gresând pas cu pas. Ast­fel, după afi­li­e­rea la Fede­ra­ţia Româ­nă de Yach­ting, s‑au făcut pri­me­le achi­zi­ţii, une­le sem­ni­fi­ca­ti­ve: 12 bărci la Cla­sa Opti­mist, două bărci la Cla­sa 470, o ambar­ca­ţiu­ne pne­u­ma­ti­că pen­tru antre­na­ment şi arbi­traj.

În scurt timp, vom dema­ra acţiu­ni­le de sele­cţie în şcoli, cău­tăm elevi dor­nici de a face per­for­manţă, iubi­tori ai mării, ai spor­tu­lui. De ase­me­nea, sun­tem în tra­ta­ti­ve şi cu un antre­nor spe­cia­list. Pen­tru înce­put, va fi un sin­gur teh­ni­cian, dar ne dorim ca, nu pes­te mult timp, să avem mai mul­te pos­turi. Urmă­toa­rea inves­ti­ţie va fi în bali­ze”, a expli­cat Lucian Luca.

La ora actu­a­lă, echi­pa­men­te­le sunt depo­zi­ta­te în han­ga­rul Com­ple­xu­lui Sai­lor de la 2 Mai, dar, după ce vre­mea se va mai încă­lzi, vor fi dema­ra­te demer­su­ri­le pen­tru ca veli­e­rii să aibă acces în por­tul Man­ga­lia.

În data de 17 mar­tie, repre­zen­tanţii CS Man­ga­lia vor fi pre­zenţi la Adu­na­rea Gene­ra­lă a Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Yach­ting.
„Momen­tan, nu sun­tem inte­re­sa­ţi de vreo fun­cţie în fede­ra­ţie, dar, după ce ne vom întări secţia şi ne vom dezvol­ta, este posi­bil să can­di­dăm. În ceea ce îi pri­veş­te pe spor­ti­vii noş­tri, aceş­tia vor par­ti­ci­pa la con­cur-suri chiar din 2012. Şi nu nea­pă­rat pen­tru a câş­ti­ga, ci pen­tru a acu­mu­la expe­rienţă”, a spus Lucian Luca.

Con­du­ce­rea CS Man­ga­lia intenţio­nea­ză ca, în sezo­nul esti­val 2012, să orga­ni­ze­ze o serie de tabe­re de vară pen­tru copii, pe spe­cia­li­tă­ţi­le lup­te şi yach­ting.

Avem acum capa­ci­ta­tea de a caza 70 de per­soa­ne, dar vrem să ajun­gem la 120 de locuri. Vom ini­ţia sta­gii com­ple­te, de pre­gă­ti­re teo­re­ti­că, prac­ti­că, pe pla­jă şi pe apă”, a pre­ci­zat preşe­din­te­le Luca.

Sam­ba­ta, 03 Mar­tie 2012. Autor: Sorin MIHALACHE, cugetliber.ro/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply