Comunicat de presa Primaria Mangalia: EVALUAREA LUCRĂRILOR LA REŢEAUA DE GAZE

0
206

Mier­curi, 14 mar­tie 2012, la ora 14.00, pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac a par­ti­ci­pat la o întâl­ni­re de lucru cu repre­zen­ta­ţii soci­e­tă­ţii Mega­con­struct SA, soci­e­ta­te care lucrea­ză pen­tru imple­men­ta­rea reţe­lei de gaz la Mangalia.

Subiec­tul întâl­ni­rii l‑a repre­zen­tat sta­di­ul lucră­ri­lor. Pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac a con­vo­cat aceas­tă şedinţă după ce a veri­fi­cat situ­a­ţia la faţa locu­lui, pe teren.

Soci­e­ta­tea Mega­con­struct a fost repre­zen­ta­tă de direc­to­rul gene­ral Cătă­lin Ivan şi ingi­ne­rii res­pon­sa­bili de lucră­ri­le de pe teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

În pre­zent, se lucrea­ză cu două echi­pe în oraş şi trei echi­pe în sta­ţiuni, unde lucră­ri­le sunt avan­sa­te. În muni­ci­piu s‑a intrat pe DJ 391, din­spre Albeşti, în data de 29 noiem­brie 2011 şi s‑a îna­in­tat până în zona car­ti­e­ru­lui Colonişti.

 În sta­ţiuni lucră­ri­le au fost urgen­ta­te şi de fap­tul că s‑a inter­ve­nit pen­tru infras­truc­tu­ră în Nept­un, fapt ce a înles­nit şi intro­du­ce­rea magis­tra­lei de gaze: „Era nor­mal să se exe­cu­te două lucrări oda­tă dacă tot se lucra deja pen­tru rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii din staţiune.

 În acest fel con­duc­ta magis­tra­lă a fost insta­la­tă şi se rami­fi­că acum spre blo­cu­ri­le de locu­inţe din Nept­un si Olimp.

 Prin­tre pri­me­le racor­da­te la reţea­ua de gaz sunt obiec­ti­ve­le de inte­res local, pre­cum şco­li­le şi gră­di­ni­ţe­le”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac. Ast­fel în sta­ţiuni lucră­ri­le sunt avan­sa­te, exe­cu­tân­du-se apro­xi­ma­tiv 50% din insta­la­rea con­duc­tei magistrale.

 Pe peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val lucră­ri­le se vor sis­ta în sta­ţiuni, dar toa­te echi­pe­le vor lucra intens în  oraş, ast­fel încât se spe­ră ca în luna iunie să se efec­tu­e­ze pri­me­le racor­dări de locu­inţe la reţea­ua de gaz: „Con­struc­to­rul ne‑a asi­gu­rat că ime­di­at după veri­fi­ca­rea lucră­ri­lor, cu res­pec­ta­rea tutu­ror pro­ce­su­ri­lor şi a pre­siu­nii pe magis­tra­lă se vor putea rea­li­za pri­me­le racor­dări, la cere­rea cetăţenilor.

 Biro­ul de infor­ma­ţii al soci­e­tă­ţii are deja nume­roa­se soli­ci­tări, fapt care demon­strea­ză inte­re­sul cetă­ţe­ni­lor în imple­men­ta­rea aces­tui proiect.

 Tre­ce­rea pe gaz va duce la scă­de­rea cu 35% a cos­tu­ri­lor de încă­l­zi­re a locu­inţe­lor, de ace­ea am urgen­tat lucrările.

 În aceas­tă peri­oa­dă este foar­te impor­tant să asi­gu­răm locu­i­to­ri­lor un trai decent la cos­turi supor­ta­bi­le, date fiind redu­ce­ri­le sala­ri­i­lorşi pen­si­i­lor şi cre­ş­te­ri­le de preţuri înre­gis­tra­te la toa­te pro­du­se­le”, a adă­u­gat edi­lul muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Pro­iec­tul de adu­ce­re a gazu­lui în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a ţinut capul de afiş al cam­pa­niei elec­to­ra­le a pri­ma­ru­lui Mihai Cla­u­diu Tusac şi, în numai trei ani, rezul­ta­te­le efec­ti­ve se văd.

Dep. Mass-media

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply