CJC Constanta: “Consumăm produse româneşti”, model pentru vestul ţării

0
270

Pro­gra­mul “Con­su­măm pro­du­se româ­neşti”, dema­rat de Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, prin care au fost monta­te la nivel judeţean pes­te 1.000 sola­rii, a ajuns şi la ure­chi­le locu­i­to­ri­lor din Ora­dea şi Arad, care s‑au ară­tat inte­re­sa­ţi de acest pro­gram.

La nive­lul CJC am pri­mit mai mul­te soli­ci­tări pen­tru sola­rii de la locu­i­tori din afa­ra judeţu­lui, chiar şi de la Timi­şoa­ra, Arad sau Ora­dea. Oame­nii ne-au între­bat când ajun­gem şi la ei să le dăm sola­rii gra­tu­i­te. Din nefe­ri­ci­re pen­tru ei, le-am expli­cat că este vor­ba des­pre un pro­gram judeţean, care se adre­sea­ză numai locu­i­to­ri­lor judeţu­lui Con­stanţa. Poa­te că nu ar fi rău ca Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii să pre­ia acest pro­gram şi să îl extin­dă la nivel naţio­nal. Cred că într‑o peri­oa­dă scur­tă de timp am reu­şi să redu­cem şi mai mult impor­tu­ri­le de legu­me”, a decla­rat preşe­din­te­le CJC, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, la fina­lul anu­lui 2011.

Efi­cienţa pro­gra­mu­lui “Con­su­măm pro­du­se româ­neşti”, a fost con­fir­ma­tă, tot la sfârşi­tul anu­lui 2011, de direc­to­rul Admi­nis­tra­ţi­ei Por­tu­ri­lor Mari­ti­me Con­stanţa, Aure­li­an Popa, care anu­nţa o scă­de­re cu aproa­pe 50% a impor­tu­ri­lor de legu­me în pri­me­le 11 luni ale anu­lui 2011. Impor­tant este fap­tul că CJC, pe lân­gă sola­ri­i­le pe care deja le‑a împă­rţit la nivel judeţean, doreş­te în 2012 să înfi­inţe­ze câte­va cen­tre de depo­zi­ta­re a pro­du­se­lor obţi­nu­te din sola­rii.

Mulţi din­tre cei care au pri­mit sola­rii de la CJC nu au posi­bi­li­ta­tea să-şi valo­ri­fi­ce mar­fa pe care o obţin. În aces­te con­di­ţii, ne-am gân­dit că ar fi bine să facem aces­te cen­tre de depo­zi­ta­re unde să adu­năm legu­me­le obţi­nu­te din sola­rii, pe care apoi să le orien­tăm spre pieţe, târ­guri şi obo­a­re”, a spus Con­stan­ti­ne­scu.

În ceea ce pri­veş­te pro­cen­tul de legu­me pe care CJC îl pri­meş­te de la bene­fi­ci­a­rii sola­ri­i­lor, aces­ta va fi în con­ti­nu­a­re îndrep­tat spre insti­tu­ţi­i­le soci­a­le afla­te în sub­or­di­nea CJC, şi nu numai. Şi pen­tru că pro­gra­mul sola­ri­i­lor s‑a dove­dit a fi o idee extra­or­di­na­ră, numă­rul soli­ci­tă­ri­lor fiind din ce în ce mai mare, CJC a luat deci­zia de a dub­la numă­rul sola­ri­i­lor care vor ajun­ge în curţi­le con­stă­nţe­ni­lor, ajun­gân­du-se ast­fel la 3.000.

Robert NENCIU ([email protected])

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply