Alegerile se apropie, se ascut armele. Vă prezentăm lista posibililor candidaţi la primăriile din judeţ

0
115

Au tre­cut aproa­pe patru ani de la cele mai recen­te ale­geri loca­le. În acest inter­val, sce­na poli­ti­că a sufe­rit o serie de muta­ţii, recon­fi­gu­rân­du-se prin apa­ri­ţia noi­lor for­ma­ţiuni poli­ti­ce, iar aici amin­tim UNPR şi, mai nou, PP-DD. În plus, la înce­pu­tul anu­lui 2012, libe­ra­lii şi soci­al-demo­cra­ţii şi-au dat mâna în ceea ce se numeş­te Uniu­nea Soci­al Libe­ra­lă, în sco­pul de a câş­ti­ga deta­şat ale­ge­ri­le. Cu toa­te aces­tea însă, exis­tă orga­ni­za­ţii loca­le care nu au sem­nat nici până la momen­tul de faţă vre­un pro­to­col USL.

De menţio­nat este şi că, spre deo­se­bi­re de ale­ge­ri­le din 2008, la pro­xi­mul scru­tin pri­ma­rii vor fi aleşi din­tr-un sin­gur tur. În judeţul Con­stanţa, exis­tă loca­li­tă­ţi în care libe­ra­lii şi pese­di­ş­tii nu au căzut de acord asu­pra unui can­di­dat unic, dar şi pri­mă­rii pen­tru care se lup­tă inclu­siv can­di­da­ţi din par­ti­dul lui Dan Dia­co­ne­scu. Iată cum ara­tă, la momen­tul de faţă, „har­ta” can­di­da­ţi­lor vehi­cu­la­ţi în con­tex­tul ale­ge­ri­lor din aceas­tă vară.

Pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei Adam­cli­si ar intra în cam­pa­nie elec­to­ra­lă con­si­li­e­rul local PSD Mihai Cotu, dar şi Dori­na Şer­bă­ne­scu din par­tea PNL şi Măli­na Lupu din par­tea UNPR. Ulti­mii doi posi­bili can­di­da­ţi au par­ti­ci­pat şi la ale­ge­ri­le loca­le din mai 2010. Ambii au pier­dut atunci cur­sa pen­tru Pri­mă­ria Adam­cli­si în faţa actu­a­lu­lui pri­mar, Anton Bur­cea, care a anu­nţat că va can­di­da şi el pen­tru un nou man­dat din par­tea PDL.

În comu­na Agi­gea, soci­al-demo­cra­tul Cris­ti­an Cîr­ja­liu, actu­al pri­mar al loca­li­tă­ţii, va can­di­da pen­tru un al doi­lea man­dat. Cîr­ja­liu va fi can­di­da­tul USL. Cele­lal­te nume care se vehi­cu­lea­ză sunt Ion Ioni­ţă — din par­tea PDL şi Miti­că Cojo­ca­ru — din par­tea PP-DD.

Pen­tru Pri­mă­ria Amza­cea ar intra în lup­ta elec­to­ra­lă Romi­că Stan, din par­tea PDL, con­si­li­e­rul local Popa Con­stan­tin, cu susţi­ne­rea PC-ului, şi Mari­an Mihal­cea, din par­tea UNPR. Pri­ma­rul în fun­cţie, Con­stan­tin Radu, este posi­bil can­di­dat al USL. Edi­lul se pare că are momen­tan susţi­ne­rea PSD-ului în acest sens. PNL-ul, în schimb, nu şi-ar fi expri­mat un punct de vede­re pri­vind can­di­da­tu­ra lui Con­stan­tin Radu din par­tea USL.

La Bănea­sa, PDL susţi­ne aproa­pe sigur can­di­da­tu­ra vice­pri­ma­ru­lui în fun­cţie, Titu Pâr­vu. PNL ar mer­ge pe mâna lui Marin Ion, posi­bil can­di­dat USL. În inte­ri­o­rul PSD-ului încă se duc tra­ta­ti­ve, ca ata­re nu exis­tă un can­di­dat sigur la ora actu­a­lă. Se pare că mem­brii PSD agre­ea­ză pe mai depar­te can­di­da­tu­ra actu­a­lu­lui pri­mar, Gelu Ior­da­che, dar sunt lua­te în cal­cul şi can­di­da­tu­ri­le lui Paul Coliş şi a lui Nicu­şor Flo­res­cu. Tot­o­da­tă, din par­tea UNPR ar fi pro­mo­vat Leo­nard Chi­ciu, fost con­si­li­er PNL.

La Bără­ga­nu, din par­tea PDL sunt vehi­cu­la­te două nume care ar putea intra în lup­ta pen­tru Pri­mă­rie: Ghe­or­ghi­ţă Ian­cu şi Valen­tin Bar­bu. Pese­dis­tul Titus Nea­gue, pri­mar al loca­li­tă­ţii Bără­ga­nu din mai 2011, care l‑a înlo­cu­it pe regre­ta­tul Con­stan­tin Benţea, dece­dat în luna ianu­a­rie a anu­lui tre­cut, este, în mod ofi­ci­al, can­di­da­tul USL pen­tru Pri­mă­ria Bără­ga­nu. „Anul aces­ta câş­tig ale­ge­ri­le cu 80%. Anul tre­cut am obţi­nut, aşa cum mă aştep­tam, 60%”, a pre­ci­zat Titus Nea­gue, afir­mând că anul tre­cut a ghi­cit pro­cen­tul cu care a câş­ti­gat scru­ti­nul şi spe­ră că şi anul aces­ta va face la fel.

La Cer­che­zu, pri­ma­rul în fun­cţie, Ion Con­stan­ti­ne­scu, este posi­bil can­di­dat USL. Se zvo­neş­te însă că PNL ar vrea aici să-şi susţi­nă omul lor, în per­soa­na lui Vale­riu Iaco­bo­a­ia. PDL se gân­deş­te să pro­pu­nă can­di­da­tu­ra lui Vasi­le Halici, iar Par­ti­dul Popo­ru­lui — Dan Dia­co­ne­scu l‑ar susţi­ne pe Eugen Bobeş.

La Cer­na­vo­dă, lucru­ri­le nu sunt atât de sim­ple. Asta pen­tru că nu se ştie dacă USL va avea can­di­dat unic, atât actu­a­lul pri­mar, soci­al-demo­cra­ta Mari­a­na Mir­cea, cât şi fos­tul edil-şef, libe­ra­lul Ghe­or­ghe Hân­să, dorin­du-şi să can­di­de­ze. De remar­cat este şi că ambii se situ­ea­ză des­tul de bine în son­da­je. În ceea ce‑i pri­veş­te pe demo­crat-libe­rali, ei bine, aici se vehi­cu­lea­ză două nume: Mari­an Sava şi Ionel Soa­re. Cel din urmă a mai can­di­dat pen­tru Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă şi la ale­ge­ri­le din 2008, atunci când a obţi­nut un scor de 24%.

Pri­ma­rul Ioan Suciu şi‑a pier­dut susţi­ne­rea?!

Tudo­rel Gur­gu ar fi can­di­da­tul PDL-ului pen­tru Pri­mă­ria Cio­ba­nu. Din par­tea UNPR ar urma să can­di­de­ze fos­tul pri­mar al PNL, Ionel Tăna­se. Şi Par­ti­dul Popo­ru­lui — Dan Dia­co­ne­scu se pare că va mer­ge pe mâna lui Titi Bidu pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei Cio­ba­nu. Actu­a­lul pri­mar, Ioan Suciu, se pare că şi‑a pier­dut susţi­ne­rea par­ti­du­lui. Din câte se zvo­neş­te, PSD cau­tă să-şi pro­mo­veze un alt can­di­dat pen­tru Pri­mă­ria Cio­ba­nu.

Fos­tul pri­mar al loca­li­tă­ţii Cio­câr­lia, Nico­lae Mar­ghi­ol, ar fi can­di­da­tul PDL la ale­ge­ri­le loca­le din aceas­tă vară, iar actu­a­lul pri­mar, Tra­ian Dra­go­mir, ar fi favo­ri­tul PSD pen­tru Pri­mă­ria Cio­câr­lia.

În comu­na Cru­cea, actu­a­lul pri­mar, soci­al-demo­cra­tul Ghe­or­ghe Fri­gi­oi, se pre­gă­teş­te să can­di­de­ze, susţi­nut de USL, pen­tru al patru­lea man­dat. Con­tra­can­di­da­tul său se pare că va fi Gri­go­re Arzo­iu, de la PDL. Inte­re­sant este că în Cru­cea la ale­ge­ri­le tre­cu­te intrau în cur­să pes­te zece can­di­da­ţi, însă puţini din­tre aceş­tia aveau şanse rea­le la Pri­mă­rie.

Actu­a­lul pri­mar de la Cum­pă­na, ec. Mari­a­na Gâju, este cel mai sigur can­di­da­tul USL pen­tru ale­ge­ri­le elec­to­ra­le din vară. PNL-ul ar urma să avanse­ze în schimb câte­va nume de con­si­li­eri locali, ceea ce ar con­sti­tui un avan­taj pen­tru pene­li­şti, care în acest moment nu au repre­zen­tanţi în Con­si­li­ul Local Cum­pă­na. De pre­ci­zat că ec. Mari­a­na Gâju, pri­ma­rul în fun­cţie, înche­ie anul aces­ta cel de-al tre­i­lea man­dat. În anul 2000 când şi‑a lan­sat can­di­da­tu­ra, a intrat în lup­ta pen­tru Pri­mă­rie cu alţi 12 con­tra­can­di­da­ţi. De alt­fel, nici­o­da­tă în lup­ta pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei nu au fost mai puţini de opt can­di­da­ţi.

Man­da­tul de pri­mar al comu­nei Deleni este râv­nit de doi can­di­da­ţi. Dan Mari­an, actu­a­lul gos­po­dar-şef, va intra în cur­să pen­tru al doi­lea man­dat din par­tea USL. Se pare însă că şi fos­tul pri­mar mai vrea un man­dat. Pro­ble­ma este însă că Ani­ca Dan este cole­gă cu Dan Mari­an în USL, fapt pen­tru care se vehi­cu­lea­ză că aceas­ta va intra în cam­pa­nie ca aspi­rant inde­pen­dent.

În Efo­rie se anu­nţă o cam­pa­nie agi­ta­tă, cu mulţi can­di­da­ţi. În afa­ră de actu­a­lul pri­mar, Ovi­diu Bră­i­lo­iu, can­di­dat al USL, nume­le care se vehi­cu­lea­ză în per­spec­ti­va pro­xi­me­lor ale­geri sunt: Con­stan­tin Avă­ta­vu­lui — PDL, Manea Mogoş — inde­pen­dent, Dan Chi­pa­ru — PRM şi Mari­us Jifcu — posi­bil aspi­rant inde­pen­dent.

Pen­tru Pri­mă­ria Hârşo­va, PNL l‑ar pro­pu­ne pe Ionel Chi­ri­ţă, UNPR pe Ionel Gae, PC pe Vio­rel Ione­scu, iar PSD pe Geor­ge Bră­ti­a­nu. Ste­li­an Toma ar urma să can­di­de­ze şi el ca inde­pen­dent. Ionel Chi­ri­ţă şi Ionel Gae au can­di­dat şi la ale­ge­ri­le de acum patru ani. În pri­mul tur, Ionel Chi­ri­ţă a obţi­nut doar 27%, iar Ionel Gae 15%. Pre­ci­zăm că actu­a­lul pri­mar, Tudor Nădrag, a anu­nţat că va can­di­da pe mai depar­te din par­tea PDL.

În comu­na Lip­ni­ţa, soci­al-demo­cra­tul Flo­rin One­scu va can­di­da pen­tru al tre­i­lea man­dat, din par­tea USL. Se pare că PDL încă nu şi-ar fi desem­nat un can­di­dat la Pri­mă­rie.

Fără îndo­ia­lă, muni­ci­pi­ul Man­ga­lia va avea par­te de o cam­pa­nie elec­to­ra­lă des­tul de gălă­gi­oa­să. Nu se ştie în acest moment dacă USL îşi va desem­na can­di­dat unic. Nume­le vehi­cu­la­te pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia sunt: Cla­u­diu Tusac (PSD), Zan­fir Ior­guş (PDL), Cris­ti­an Radu, şeful Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa (inde­pen­dent), Ion Min­că (UNPR), Lucian Vişa (PNL), Ion Nicu­les­cu (inde­pen­dent), Con­stan­tin Fili­mon şi soci­al-demo­cra­tul Mihai Voicu, în cali­ta­te de inde­pen­denţi.

Cinci can­di­da­ţi la Pri­mă­ria Med­gi­dia

La Med­gi­dia, cu puţin timp îna­in­tea ale­ge­ri­lor elec­to­ra­le, lucră­ri­le sunt cât se poa­te de com­pli­ca­te şi aceas­ta demon­strea­ză un sin­gur lucru: în inte­ri­o­rul par­ti­de­lor se dă o lup­tă apri­gă în pri­vinţa ale­ge­rii can­di­da­ţi­lor pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei Med­gi­dia. Din par­tea PDL, teo­re­tic, favo­rit ar fi Dumi­tru Moi­ne­scu, preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei loca­le a PDL. PSD-ul nu s‑a decis în momen­tul de faţă asu­pra unei can­di­da­turi. Sunt pro­mo­va­ţi din inte­ri­o­rul par­ti­du­lui pen­tru o posi­bi­lă can­di­da­tu­ră atât Sorin Elvis Radu, cât şi Lumi­ni­ţa Vlă­des­cu, preşe­din­te­le PSD Med­gi­dia. Mari­an Ior­da­che, actu­a­lul pri­mar al Med­gi­di­ei, se pare că va fi can­di­da­tul USL-ului la ale­ge­ri­le elec­to­ra­le din vară. De ase­me­nea, din par­tea UNPR ar urma să can­di­de­ze pen­tru Pri­mă­ria Med­gi­di­ei Dănuţ Cotîr­lă.

Pen­tru Pri­mă­ria Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, PDL mer­ge pe mâna Ancăi Belu, preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei loca­le a PDL, care şi‑a şi depus în acest sens can­di­da­tu­ra la Biro­ul Per­ma­nent Judeţean. Valer Iosif Mureşan, actu­a­lul pri­mar, ar fi vari­an­ta USL pen­tru Pri­mă­ria Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, iar din par­tea UNPR ar urma să-şi lanse­ze can­di­da­tu­ra Tra­ian Dinu, fost pri­mar al loca­li­tă­ţii în peri­oa­da 2000 — 2004. Pre­ci­zăm că Valer Iosif Mureşan înche­ie în acest an al doi­lea man­dat de pri­mar la Kogăl­ni­cea­nu.

La Olti­na, USL nu are la aceas­tă dată un can­di­dat desem­nat. Mai mult, se pare că PSD-ul şi PNL-ul nu s‑au înţe­les în pri­vinţa unei sin­gu­re can­di­da­turi. Ast­fel, se zvo­neş­te că PSD-ul l‑ar susţi­ne în lup­ta pen­tru câş­ti­ga­rea Pri­mă­ri­ei Olti­na pe Cris­ti­an Ghe­or­ghe, preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei loca­le a PSD. Pri­ma­rul în fun­cţie, Ghe­or­ghe Chir­ciu, cel mai pro­ba­bil va intra în cam­pa­nie elec­to­ra­lă din par­tea PNL.

Pen­tru Pri­mă­ria Peş­te­ra, din par­tea PP-DD ar urma să-şi lanse­ze can­di­da­tu­ra Titi Pre­da, iar din par­tea PNL este vehi­cu­lat nume­le Ghe­or­ghe Rădu­ca­nu. Actu­a­lul pri­mar, Valen­tin Vra­bie, nu a expri­mat momen­tan o pozi­ţie fer­mă pri­vind can­di­da­tu­ra sa. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le se află încă în deli­be­rări, luând în cal­cul atât can­di­da­tu­ra pen­tru Pri­mă­ria Peş­te­ra, cât şi can­di­da­tu­ra pen­tru Pri­mă­ria Med­gi­dia.

La Raso­va, unde în frun­tea auto­ri­tă­ţii loca­le se află pede­lis­tul Miha­la­che Neamţu, PSD-ul ar plă­nui să lanse­ze can­di­da­tu­ra lui Ghe­or­ghe Moca­nu. Actu­a­lul pri­mar va mer­ge în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru un alt man­dat tot ală­tu­ri de PDL.

La Techir­ghi­ol, potri­vit unor sur­se, man­da­tul de edil-şef va fi dis­pu­tat de actu­a­lul pri­mar, libe­ra­lul Adri­an Stan, care va fi can­di­dat USL, de demo­crat-libe­ra­lul Flo­rea Con­stan­din şi de Giuli­a­no Voicu, de la UNPR.

În ceea ce pri­veş­te comu­na Tor­to­man, actu­a­lul pri­mar, Lucian Chi­tic, aspi­ră la al doi­lea man­dat. Se pare însă că la momen­tul de faţă nu se cunoa­ş­te for­ma­ţiu­nea din par­tea căre­ia va can­di­da. Sin­gu­rul nume vehi­cu­lat în cali­ta­te de con­tra­can­di­dat este al unei femei, Vivi­a­na Budea­nu, din par­tea PP-DD.

Pen­tru Pri­mă­ria Tuz­la se lup­tă cinci can­di­da­ţi: actu­a­lul gos­po­dar-şef, soci­al-demo­cra­tul Con­stan­tin Micu (USL), Mari­an Sără­ci­lă (UNPR), Titi Sără­ci­lă (PDL), Taner Reşit — fost can­di­dat PNG, des­pre care nu se cunoa­ş­te până în pre­zent for­ma­ţiu­nea din par­tea căre­ia intră în cam­pa­nie, şi un can­di­dat PP-DD, al cărui nume rămâ­ne o enig­mă.

În comu­na Valu lui Tra­ian, actu­a­lul pri­mar, demo­crat-libe­ra­lul Flo­rin Mitroi, este cotat în son­da­je cu un scor de 86%. Un posi­bil con­tra­can­di­dat pen­tru Mitroi este, din par­tea USL, Petri­că Mete­leţ. Cât des­pre un even­tu­al aspi­rant USL la Pri­mă­ria Valu lui Tra­ian, se pare că pese­di­ş­tii şi libe­ra­lii se mai gân­desc.

Luni, 05 Mar­tie 2012,
Came­lia BALAN, Ada CODAU, ziuaconstanta.ro     

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele