Adevărul: “Nu putem opri năvala străinilor la terenuri”

0
225

Şanse­le Româ­ni­ei de a împie­di­ca nere­zi­denţii să cum­pe­re pămân­turi din 2014 sunt prac­tic zero, aceas­ta fiind o con­di­ţie a ade­ră­rii la UE, a decla­rat minis­trul Agri­cul­tu­rii.

În momen­tul de faţă, deşi nu au drep­tul de a cum­pă­ra tere­nuri agri­co­le în Româ­nia, stră­i­nii deţin 700.000 de hec­ta­re, prin inter­me­di­ul unor fir­me înre­gis­tra­te aici. De la 1 ianu­rie 2014, nere­zi­denţii nu vor mai fi nevo­iţi să ape­le­ze la ast­fel de arti­fi­cii şi vor putea să cum­pe­re direct tere­nuri. Libe­ra­li­za­rea pieţei fun­ci­a­re de la acea dată este una din­tre con­di­ţi­i­le sti­pu­la­te în Tra­ta­tul de ade­ra­re a Româ­ni­ei la UE.

Noi am accep­tat aceas­tă cla­u­ză în Tra­ta­tul de ade­ra­re la UE. Cine cre­de că se poa­te pre­lungi mora­to­ri­ul se înşa­lă. Şanse­le de a blo­ca vân­za­rea tere­nu­ri­lor către stră­ini după 2013 sunt aproa­pe de zero”, a decla­rat ieri Ste­li­an Fuia, minis­trul Agri­cul­tu­rii, în cadrul unui forum de agri­cul­tu­ră. În urmă cu mai puţin de o lună, Fuia avea altă păre­re. „Intenţia mea este de a obţi­ne o pre­lun­gi­re a mora­to­ri­u­lui, prin modi­fi­ca­rea Tra­ta­tu­lui de ade­ra­re”, spu­nea minis­trul în pri­ma sa con­fe­rinţă de pre­să.

Prac­tic, pen­tru pre­lun­gi­rea res­tri­cţi­ei este nevo­ie de modi­fi­ca­rea Tra­ta­tu­lui de ade­ra­re la UE, ceea ce se poa­te rea­li­za doar prin­tr-un amplu şi ane­vo­ios pro­ces de ren­e­go­ci­e­re a ter­me­ni­lor docu­men­tu­lui. „În fun­cţie de cât de buni nego­ci­a­tori am fi, pro­ce­sul poa­te dura între trei şi şase luni”, a decla­rat, pen­tru „Ade­vă­rul”, Vasi­le Puş­caş, fost nego­ci­a­tor-şef al Româ­ni­ei cu UE.

Am văzut că, în pre­să, au vor­bit chiar per­soa­ne care au fost impli­ca­te în pro­ce­sul de nego­ci­e­re cu UE, în 2002–2003, care spu­neau că pro­ce­sul de nego­ci­e­re poa­te dura trei-şase luni. Îi invit însă pe aceş­tia să pri­veas­că la alte sta­te euro­pe­ne şi să vadă dacă a obţi­nut vre­u­nul modi­fi­ca­rea Tra­ta­tu­lui de ade­ra­re”, a repli­cat ieri Fuia.

Româ­nia, de 13 ori mai iefti­nă ca Dane­mar­ca

Inte­re­sul stră­i­ni­lor pen­tru ogoa­re­le româ­neşti nu poa­te fi pus sub sem­nul între­bă­rii. Preţu­ri­le sem­ni­fi­ca­tiv mai mici faţă de res­tul sta­te­lor euro­pe­ne şi solu­ri­le fer­ti­le fac din Româ­nia o des­ti­na­ţie atrac­ti­vă atât pen­tru marii inves­ti­tori în agri­cul­tu­ră, cât şi pen­tru com­pa­ni­i­le imo­bi­li­a­re. Dacă în Dane­mar­ca preţul unui hec­tar de teren agri­col se ridi­că la aproa­pe 26.000 de euro, preţul mediu în Româ­nia este de 2.000 de euro. 

Intenţia mea este de a obţi­ne o pre­lun­gi­re a mora­to­ri­u­lui, prin modi­fi­ca­rea Tra­ta­tu­lui de ade­ra­re”.
Ste­li­an Fuia minis­trul Agri­cul­tu­rii, 22 febru­a­rie 2012

Cine cre­de că se poa­te pre­lungi mora­to­ri­ul se înşa­lă”.
Ste­li­an Fuia minis­trul Agri­cul­tu­rii, 14 mar­tie 2012

15.03.2012, adevarul.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply