SC RAJA SA relansează campania de facturare individuală

2
362
Con­di­ţi­i­le eco­no­mi­ce difi­ci­le au deter­mi­nat soci­e­ta­tea fur­ni­zoa­re a apei pota­bi­le în ora­şul Năvo­dari – SC RAJA SA – să ia măsuri ce vin în întâm­pi­na­rea abo­na­ţi­lor care locu­iesc la bloc. Ast­fel, RAJA Con­stanţa relansea­ză cam­pa­nia de fac­tu­ra­re indi­vi­du­a­lă de la nive­lul aso­ci­a­ţi­i­lor de loca­tari / pro­pri­e­tari pen­tru a evi­ta debranşa­rea între­gii aso­ci­a­ţii în caz de nepla­tă a con­tra­va­lo­rii con­su­mu­lui de apă a vre­u­nui uti­li­za­tor din cadrul unui con­do­mi­niu.
„Fac­tu­ra­rea indi­vi­du­a­lă pe apar­ta­men­te este o solu­ţie civi­li­za­tă, prin care se va res­pec­ta regu­la „Con­su­ma­to­rul plă­teş­te”, iar la nive­lul aso­ci­a­ţi­i­lor de loca­tari / pro­pri­e­tari nu vor mai exis­ta cazuri în care uti­li­za­to­rii pun pla­t­nici să sufe­re din cau­za dato­ri­i­lor în urma apli­că­rii măsu­rii de debranşa­re pen­tru recu­pe­ra­rea debi­te­lor. Dar aces­ta cam­pa­nie vine şi în spri­ji­nul celor care au dato­rii. Pen­tru toţi aceş­tia, RAJA Con­stanţa înche­ie pro­ce­se ver­ba­le de eşa­lo­na­re pe ter­men lung, ceea ce înseam­nă că rate­le pen­tru achi­ta­rea debi­te­lor vor fi foar­te mici şi se vor înca­dra în limi­ta supor­ta­bi­li­tă­ţii, din punct de vede­re finan­ci­ar, pen­tru ori­ce fami­lie”, pre­ci­zea­ză repre­zen­tanţii RAJA SA.
În urma înche­ie­rii con­venţi­i­lor cadru de fac­tu­ra­re indi­vi­du­a­lă a con­su­ma­to­ri­lor de apă şi cana­li­za­re, pe baza tabe­le­lor cu cu con­su­mu­ri­le defal­ca­te pri­mi­te de la aso­ci­a­ţii, RAJA Con­stanţa va putea emi­te fac­tu­ra lunar pen­tru fie­ca­re apar­ta­ment, ca şi în cazul plă­ţi­lor pen­tru ener­gie, tele­fo­nie sau cablu TV.

Dacă cei inte­re­sa­ţi vor sem­na aces­te con­trac­te, citi­rea con­toa­re­lor de branşa­ment se va face lunar de către un repre­zen­tant al Regi­ei Judeţe­ne de Apă, acţiu­ne la care va par­ti­ci­pa şi un dele­gat al aso­ci­a­ţi­ei, prin întoc­mi­rea unui pro­ces ver­bal de con­sta­ta­re a con­su­mu­lui. Comi­te­tul exe­cu­tiv al aso­ci­a­ţi­ei are obli­ga­ţia să efec­tu­e­ze cal­cu­lul şi repa­ra­ţia con­su­mu­ri­lor de apă, inclu­siv să repar­ti­ze­ze cota par­te din dife­renţe­le din­tre suma citi­ri­lor de pe apo­me­tre­le indi­vi­du­a­le şi con­su­mul gene­ral, după cri­te­ri­i­le apro­ba­te de asâ­du­na­rea gene­ra­lă a aoci­a­ţi­ei.

De ase­me­nea, repre­zen­tanţii RAJA anu­nţă şi că în cazul în care aso­ci­a­ţi­i­le cu dato­rii nu vor tre­ce la înche­ie­rea con­venţi­i­lor de fac­tu­ra­re indi­vi­du­a­lă, prin care RAJA să pre­ia drep­tul de urmă­ri­re a rău pla­t­ni­ci­lor, aces­tea ris­că să rămâ­nă fără apă, iar debranşa­rea va fi ine­vi­ta­bi­lă în cel mai scurt timp.

Sur­sa: Gaze­ta de Navo­dari, marți, 28 febru­a­rie 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Tre­ce­rea la fac­tu­ra­rea indi­vi­du­a­lă a fost gân­di­tă de RAJA încă din 2006, atunci CJ Con­stan­ța a dat o hotă­râre cu nr. 40 din 31.10.2006 http://www.cjc.ro/Hotarari/2006/40.pdf.
    După 6 ani s‑au decis să o pună în ali­ca­re. Și dacă tot o apli­că au gân­dit să mai ciu­peas­că ceva din buzu­na­rul cetă­țea­nu­lui. Dacă în hotă­rârea din 2006 era pre­vă­zut ”Can­ti­ta­tea de apă uza­tă dever­sa­tă în rețea­ua de cana­li­za­re se sta­bi­leș­te la 90% din volu­mul între­gii can­ti­tăți de apă fac­tu­ra­tă” în docu­men­tul tri­mis acum de RAJA este con­sem­nat 100% .

  2. Au ajuns și noi­le mode­le de con­trac­te la aso­ci­a­ți­i­le de pro­pri­e­tari. Prin­tre alte pre­ve­deri extrem de favo­ra­bi­le ope­ra­to­ru­lui și lip­sa altor pre­ve­deri în bene­fi­ci­ul uti­li­za­to­ru­lui una este extre­me de inte­re­san­tă. RAJA poa­te sus­pen­da, pen­tru nea­chi­ta­rea fac­tu­rii și alte cau­ze, cu o noti­fi­ca­re pre­a­la­bi­lă de 5 zile lucra­toa­re, fur­ni­za­rea apei pota­bi­le pe o peri­oa­dă de până la 3 luni, fără rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui. Pe peri­oa­da sus­pen­dă­rii RAJA va fac­tu­ra în con­ti­nu­a­re o cotă de 30% din ulti­ma fac­tu­ră de apă și cana­li­za­re și plu­vi­a­lă. Adi­că nu îți dau apă dar te taxez cu 30% din ulti­ma fac­tu­ră. Cred ca pri­mă­ria, Con­si­li­ul Local și Fede­ra­ţia Aso­ci­a­ţi­i­lor de Pro­pri­e­tari Man­ga­lia a dom­nu­lui Urse ar tre­bui să stu­die­ze aces­te con­trac­te și să facă o dez­ba­te­re publi­că pe aceas­tă temă.

Leave a Reply