Lucian Vișa: “Cum n‑a mai fost Filimon viceprimar, a fost căldură”

0
275

Lucian Vișa: “A tre­cut o săp­tămâ­nă de la cele­bra şedinţă de la Casa de cul­tu­ră, unde, în sti­lul ani­lor ’50, popo­rul mani­pu­lat  de Fili­mon şi Olan, a hotă­rât că eu şi cu Sorin Andrei am oprit căl­du­ra în Man­ga­lia. Pen­tru că este căl­du­ră de marţi şi pen­tru că spi­ri­te­le s‑au mai cal­mat, sunt sigur că mulţi vor lua amin­te la cele de mai jos.

În momen­tul când a venit Fili­mon la con­du­ce­rea pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, nu erau bani pen­tru căl­du­ră în con­tu­ri­le pri­mă­ri­ei. Fili­mon a cerut spri­ji­nul guver­nu­lui, care nu a înţe­les exact ce se întâm­plă la Man­ga­lia, dar a alo­cat 1.5 mili­oa­ne lei pen­tru achi­zi­ţio­na­rea de com­bus­ti­bil. Banii au venit des­tul de repe­de. Tot Fili­mon s‑a rugat de prin­ci­pa­lii agenţi eco­no­mici ai Man­ga­li­ei să plă­teas­că în avans impo­zi­te­le pen­tru a asi­gu­ra căl­du­ră. Numai de la DMHI şi Şan­ti­e­rul 2 Mai s‑au înca­sat pes­te 2 mili­oa­ne lei. Fili­mon nu a plătit fur­ni­zo­ru­lui de căl­du­ră, ci a achi­tat dive­rşi fur­ni­zori, cu pri­o­ri­ta­te pe cei din Con­stanţa. Ca să iasă bine elec­to­ral, a venit cu o găsel­ni­ţă, Cal­la­tis Therm e de vină că nu e căl­du­ră, iar pri­mă­ria să-şi ia cen­tra­le­le îna­poi. Apoi urma cre­a­rea unui  SRL con­dus de un apro­pi­at al său care ar fi tre­bu­it să exe­cu­te şi lucrări de dru­muri şi de con­stru­cţii. Cu alte cuvin­te, Fili­mon ar fi vrut să con­tro­le­ze în urmă­to­rii 4 ani (dura­ta man­da­tu­lui direc­to­ru­lui ace­lui SRL care avea puteri depli­ne) majo­ri­ta­tea buge­tu­lui Man­ga­li­ei. Orches­tra­ţia era minu­na­tă, sub pre­siu­nea popu­la­ră con­si­li­e­rii ame­ninţa­ţi ar fi tre­bu­it să vote­ze în favoa­rea sco­pu­ri­lor sale. Căl­du­ră ori­cum n‑ar fi fost pen­tru că pre­lu­a­rea cen­tra­le­lor ar fi fost ile­ga­lă, iar Fili­mon ar fi găsit pre­tex­te de întâr­zi­e­re în obţi­ne­rea avi­ze­lor nece­sa­re fun­cţio­nă­rii aces­tei soci­e­tă­ţi. Fap­tul că banii plăti­ţi de agenţii eco­no­mici pen­tru căl­du­ră au ajuns în altă par­te, ara­tă că Fili­mon avea alte pla­nuri ce nu aveau legă­tu­ră cu căl­du­ra.
Cal­la­tis Therm a fost obli­ga­tă să pro­du­că agent ter­mic de la 01.01.2011  la un preţ care era sub valoa­rea com­bus­ti­bi­lu­lui. Era nor­mal să cla­che­ze finan­ci­ar”.

Timp de două săp­tămâni, Fili­mon a  ţinut în cont banii de la guvern şi tot­o­da­tă Man­ga­lia în frig.

În lip­sa pri­ma­ru­lui, 10 con­si­li­eri locali (Andrei, Cuco­ra­nu, Vişa, Mazâ­lu, Maga­nu, Folea­nu, Gri­gu­ţă, Cră­ciun, Negrea, Mol­do­van)  au înţe­les acest joc cinic al lui Fili­mon şi lunea tre­cu­tă au hotă­rât că tre­bu­ie să rezol­ve pro­ble­ma căl­du­rii. M‑au ales pe mine vice­pri­mar, nu pen­tru că eram mai gro­zav, ci pen­tru că eram accep­tat de marea majo­ri­ta­te. Împre­u­nă am apro­bat preţul de pro­du­cţie corect al giga­ca­lo­ri­ei în Man­ga­lia şi pe care instanţa ne obli­ga să‑l apro­băm, şi de atunci am avut căl­du­ră. În ziua ale­ge­rii mele Fili­mon a retrac­tat rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu CT, a plătit banii de la guvern, apoi şi‑a dat demi­sia”.

Man­ga­lia a stat în frig doar pen­tru că aşa a vrut el.

Pro­ble­ma căl­du­rii în Man­ga­lia rămâ­ne, în iar­na vii­toa­re tre­bu­ie găsi­tă o altă solu­ţie teh­ni­că, alt­fel sis­te­mul va cla­ca”.

Sur­sa: http://lucianvisa.wordpress.com/2012/02/26/cum-n-a-mai-fost-filimon-viceprimar-a-fost-caldura/


Man­ga­lia News, 26.02.2012.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele