Dupa doua eliberari din functie, Claudiu Tusac este decis sa ingroape securea razboiului

0
203

Vice­pri­mar al Man­ga­li­ei este libe­ra­lul Lucian Visa, ales de 10 din­tre con­si­li­e­rii locali sap­ta­ma­na aceas­ta, dupa demi­sia lui Con­stan­tin Fili­mon.

Sap­ta­ma­na aceas­ta, Tri­bu­na­lul Buzau a decis ca pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Mihai Cla­u­diu Tusac se poa­te intoar­ce la Pri­ma­rie dupa ce a fost eli­be­rat din func­tie pen­tru a doua oara de pre­fec­tul jude­tu­lui Cla­u­diu Palaz pen­tru ace­la­si motiv, incom­pa­ti­bi­li­ta­te.

Vineri, pri­ma­rul Tusac a reve­nit la Pri­ma­rie, dupa trei luni si a orga­ni­zat o con­fe­rin­ta de pre­sa in care a vor­bit jur­na­lis­ti­lor des­pre cat de grea a fost aceas­ta peri­oa­da. A sla­bit, potri­vit pro­pri­i­lor decla­ra­tii aproa­pe 20 de kg, din cau­za stre­su­lui pri­ci­nu­it de aces­te deci­zii care au fost lua­te la adre­sa sa, insa a con­ti­nu­at sa spe­re ca pe vii­tor i‑ar putea fi mai bine. De alt­fel, scan­da­lul cal­du­rii de la Man­ga­lia l‑a con­si­de­rat ca fiind „geno­cid” si con­ti­nua sa cre­a­da si sa afir­me ca eli­be­ra­rea sa din func­tia de pri­mar pen­tru a doua oara a fost facu­ta in mod nele­gal. „Rea­min­tesc tutu­ror fac­to­ri­lor deci­zio­nali cat si ceta­te­ni­lor din Man­ga­lia ca pen­tru a II‑a oara, in mod nele­gal, pre­fec­tul jude­tu­lui Con­stan­ta a dis­pus eli­be­ra­rea mea din func­tie fara nicio baza lega­la. Dato­ri­ta aces­tei situ­a­tii, pen­tru apa­ra­rea drep­tu­ri­lor mele de ceta­tean, pen­tru apa­ra­rea ima­gi­nii mele de om poli­tic si ales local, m‑am adre­sat si voi con­ti­nua demer­sul meu in jus­ti­tie, atat la instan­te­le din Roma­nia, cat si la cele euro­pe­ne, caro­ra le-am cerut si le voi cere sa sanc­tio­ne­ze moda­li­ta­tea abu­zi­va prin care pre­fec­tul jude­tu­lui Con­stan­ta m‑a demis din func­tia in care am fost ales, tul­bu­rand intr-un mod fara pre­ce­dent toa­ta acti­vi­ta­tea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, a decla­rat pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac. Toc­mai din acest motiv, edi­lul regre­ta „tra­da­rea lui Fili­mon”, pe care l‑a acu­zat ca a lasat Man­ga­lia in frig.

Pro­ble­ma cal­du­rii este pri­o­ri­ta­te pen­tru Cla­u­diu Tusac, dar va con­ti­nua si toa­te cele­lal­te pro­iec­te ince­pu­te deja , pen­tru care s‑a intal­nit cu o par­te a con­si­li­e­ri­lor locali. Din decla­ra­ti­i­le sale, inten­tia este de a ingro­pa secu­rea raz­bo­i­u­lui si a con­ti­nua lucra­ri­le in muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. „Din res­pect pen­tru ceta­te­nii aces­tui oras, tinand cont de pre­ro­ga­ti­ve­le pe care le detin ca si pri­mar, ca in peri­oa­da care a ramas pana la ale­geri sa mobi­li­zez con­si­li­e­rii locali in vede­rea rezol­va­rii de urgen­ta a pro­ble­me­lor curen­te care apa­sa muni­ci­pa­li­ta­tea (cal­du­ra, apa cal­da, pro­iec­te­le sis­ta­te) si voi incer­ca de ase­me­nea relu­a­rea pro­iec­te­lor ince­pu­te in aces­ti 3 ani de man­dat si sis­ta­te din con­si­de­ren­te poli­ti­ce”, a decla­rat pri­ma­rul in cadrul intal­ni­rii cu pre­sa. De ase­me­nea, edi­lul i‑a invi­tat pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei sa par­ti­ci­pe la toa­te intal­ni­ri­le si dez­ba­te­ri­le publi­ce orga­ni­za­te si care fac refe­ri­re la pro­ble­me­le cu care se con­frun­ta ora­sul.

Pana la loca­le nu a mai ramas prea mult timp, iar el a mai lip­sit de la Pri­ma­ria trei luni, Tusac e decis sa veri­fi­ce toa­te ope­ra­tiu­ni­le finan­ci­a­re si juri­di­ce deru­la­te in acest inter­val.

Miha­e­la Tir­pan

Satur­day, 25 Febru­a­ry 2012 | http://observator.ro/dupa-doua-eliberari-functie-claudiu-tusac-decis-ingroape-securea-razboiului-133852.html

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele