A revenit la primărie, cu 20 de kile în minus

0
263

Tusac zice că vinovaţi pentru lipsa căldurii la Mangalia sunt Mincă, Iorguş şi Palaz

Cu 20 de kilo­gra­me mai slab decât atunci când îl eli­be­ra din fun­cţie, pen­tru a doua oară, pre­fec­tul Cla­u­diu Palaz, Cla­u­diu Tusac a reve­nit în Pri­mă­ria Man­ga­lia. Şi‑a relu­at atri­bu­ţi­i­le de pri­mar, a con­vo­cat con­si­li­e­rii joi, la 11 noap­tea, la dis­cu­ţii. O par­te a ono­rat invi­ta­ţia, alţii sunt momen­tan reti­cenţi faţă de decla­ra­ţi­i­le lui Tusac, con­form căro­ra urmea­ză să fie îngro­pa­tă secu­rea răz­bo­i­u­lui, cel puţin până la ale­geri.

De la reve­ni­rea în pri­mă­rie (joi), Tusac a avut şi mai mul­te dis­cu­ţii cu anga­ja­ţii insti­tu­ţi­ei — cei care au mai rămas. Este cert că un con­si­li­er al lui Tusac a schim­bat maca­zul — este vor­ba des­pre Dan Geor­ges­cu, în timp ce alţi fun­cţio­nari au anu­nţat că îşi cau­tă alte locuri de mun­că, unde medi­ul este mai clar sau mai bine plătit, după cum a dat de înţe­les chiar Tusac.

Îna­in­te să tre­cem la lucru­ri­le enu­nţa­te cu gra­vi­ta­te în glas de edi­lul Man­ga­li­ei, menţio­năm şi decla­ra­ţia lui Tusac vizavi de mira­cu­loa­sa sa cură de slă­bi­re: M‑am abţi­nut de la mân­ca­re, dar este şi pe fond de stres. Am sufe­rit, la fel şi fami­lia mea ală­tu­ri de mine. Mi se pare un geno­cid că popu­la­ţia Man­ga­li­ei a stat în frig. Tusac a deplâns con­di­ţi­i­le teri­bi­le pe care man­ga­li­oţii au fost nevo­iţi să le suporte, el susţinând însă că, îna­in­te să fie cău­ta­ţi vino­va­ţii, cei care i‑au ţinut locul cât a fost eli­be­rat din fun­cţie, ar fi tre­bu­it să se gân­deas­că la solu­ţii. S‑a spus că Tusac a lăsat pri­mă­ria fără bani. Nu este ade­vă­rat. Bani au fost, au venit şi banii de la Guvern, dar trei săp­tămâni au fost ţinu­ţi în cont, a spus Tusac, refe­rin­du-se la pro­ble­ma lip­sei căl­du­rii, el adă­u­gând că:

Tot ce s‑a întâm­plat e o cam­pa­nie agre­si­vă pur­ta­tă de Ion Min­că, Zan­fir Ior­guş şi Cla­u­diu Palaz. Acest lucru este con­fir­mat de fap­tul că ulti­mul vice­pri­mar a ţinut nejus­ti­fi­cat, 3 săp­tămâni, banii de la Guvern. Pen­tru aces­te fap­te tre­bu­ie să plă­teas­că cine­va, pen­tru fap­tul că popu­la­ţia a stat în frig. Vă rea­min­tesc fap­tul că până pe 14 noiem­brie, cât am fost eu în pri­mă­rie, a fost căl­du­ră. Tusac a ţinut să pre­ci­ze­ze că se va demon­stra că el nu are nici o legă­tu­ră cu fir­ma de ter­mo­fi­ca­re, ba chiar a îndem­nat popu­la­ţia să facă ce cre­de, să se adre­se­ze şi instanţei dacă locu­inţe­le au fost afec­ta­te de lip­sa căl­du­rii şi a con­clu­zio­nat că s‑a demon­strat că el este un bun admi­nis­tra­tor, de vre­me ce el a lăsat pe 14 noiem­brie pri­mă­ria cu mai puţi­ne dato­rii decât a preluat‑o în 2008, după man­da­tul lui Ior­guş.

Până la sta­bi­li­rea unui vino­vat pen­tru lip­sa căl­du­rii, Tusac a pre­ci­zat că pri­o­ri­ta­tea zero este fur­ni­za­rea apei cal­de şi a căl­du­rii în regim de con­ti­nu­i­ta­te. Tot el a făcut apel la con­si­li­eri să vină să vote­ze pro­iec­te­le care sunt impor­tan­te pen­tru cetă­ţeni şi să lase răz­bo­i­ul poli­tic deo­par­te, până la ale­geri. Cu tot ape­lul paci­fist, Tusac nu a omis să pre­ci­ze­ze că, după eli­be­ra­rea sa din funcţie,cei care au rămas în pri­mă­rie au oprit pro­iec­te­le dema­ra­te de el şi au scos de pe pereţi până şi ima­gi­ni­le cu pro­iec­te. E o ati­tu­di­ne săl­ba­ti­că, e gro­tesc. Au oprit pache­te­le pen­tru pen­sio­nari, cado­u­ri­le pen­tru copii, a spus Tusac. Evi­dent, în con­fe­rinţa de pre­să de vineri, Cla­u­diu Tusac a comen­tat abu­zu­ri­le pre­fec­tu­lui Cla­u­diu Palaz, pe care l‑a con­tra­zis şi în pri­vinţa vice­pri­ma­ru­lui: Vice­pri­mar e Lucian Vişa, ales de con­si­li­eri.

Tot în refe­ri­re la abu­zu­ri­le pe care le-ar fi comis Palaz, Tusac a spus că s‑a adre­sat şi Comi­si­ei Euro­pe­ne pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui, care i‑a şi răs­puns, după o lună, el desfă­când pli­cul cu răs­pun­sul chiar în faţa pre­sei. A pre­ci­zat însă că va comu­ni­ca răs­pun­sul cu o altă oca­zie. Ulte­ri­or con­fe­rinţei, în spi­rit de glu­mă, Tusac a spus că nu poa­te spu­ne dacă va mai can­di­da la Pri­mă­ria Man­ga­lia, dar că urmă­to­rul man­dat s‑ar vrea pre­fect, fiind­că a văzut ce poa­te face un pre­fect pri­ma­ri­lor.

Ale­xan­dra ANTON

Repli­ca, Pri­ma pagi­nă, 25 feb 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply