Primăria Mangalia anunță CONCURS pentru două posturi de INFIRMIER la Căminul de bătrâni

0
222

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia.

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare, în data de 08.11.2021, ora 10:00 – proba practică şi în data de 10.11.2021, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuţie vacante de infirmier – Căminul de Bătrâni.

Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor:
– studii medii sau generale;
– vechime în muncă – minimum 3 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 13.10.2021 – 26.10.2021, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, date de contact: telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected], persoană de contact: Olăneanu Gabriela Corina, consilier – Serviciul Resurse Umane, şi vor conţine în mod obligatoriu:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
g) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060.


Mangalia News, 14.10.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply