75 de noutăți fiscale pentru 2021 | Începutul Noului An vine la pachet cu o serie de noutăƫi legislative în materie fiscală

0
624

75 de noutăți fiscale pentru 2021.

Începutul unui an nou vine la pachet cu o serie de noutăƫi legislative în materie fiscală.

Majoritatea au fost aduse de două legi publicate în luna decembrie – Legea 295, pentru modificarea Codului de procedură fiscală şi Legea 296, pentru modificarea Codului Fiscal. Contzilla.ro, liderul informației gratuite pentru contabilii din România, a selectat 75 de noutăți fiscale care vor intra în vigoare din 2021.

 1. Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2,25 la 4,5 milioane lei.
 2. Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante, nu este considerată livrare de bunuri şi, astfel, nu reprezintă o operaƫiune supusă TVA.
 3. Se introduce o nouă situaƫie în care se reduce baza de impozitare a TVA: pentru cazul în care contravaloarea totală sau parţială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părţi, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii, cu excepţia situaţiei în care furnizorul/ prestatorul şi beneficiarul sunt părţi afiliate. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanţelor respective, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate.
 4. Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior este 25 ianuarie 2021.
 5. Se modifica plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (cinci la sută) către persoane fizice. Acesta se exprimă în euro şi are valoarea de 140.000 euro. Vechiul plafon era de 450.000 lei. Concret, cota redusă de cinci la sută se va aplica pentru livrarea de locuinţe cu o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.
 6. Din punct de vedere al TVA, tranzacƫiile cu Marea Britanie vor urma regula tranzacțiilor extracomunitare.
 7. Se va putea deduce TVA la băuturi alcoolice şi tutun şi în altă situaƫie decât pentru cazurile în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. TVA va putea fi dedusă şi pentru acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor.
 8. Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecţie de la furnizori în afara termenului de prescripţie, în alte situaţii decât ca urmare a inspecţiei fiscale la furnizor. În cazul în care furnizorul emite facturi de corecţie, fie din iniţiativă proprie, fie în urma inspecţiei fiscale în care organul fiscal a stabilit TVA colectată pentru anumite operaţiuni efectuate în perioada supusă inspecţiei fiscale, beneficiarul respectivelor operaţiuni are dreptul să deducă taxa înscrisă în factura de corecţie emisă de furnizor chiar dacă termenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale s-a împlinit. În aceste situaţii, dreptul de deducere poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie, sub sancţiunea decăderii.
 9. Din 2021 este eliminată obligaţia de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de un milion de euro. MFP va putea stabili întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anul, în cadrul exerciţiului financiar, doar de persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul în lei a un milion de euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.
 10. Măsura acordării şomajul tehnic în baza OUG 30/2020 şi măsura acordării indemnizaƫiei pentru timp redus de muncă (Kurzarbeit) au fost prelungite până la 30 iunie 2021.
 11. Definiƫia salariului de bază minim brut pe ţară se completează cu faptul acesta poate fi aprobat şi prin alte acte normative nu numai prin Hotarare de Guvern şi că, în situaţia în care se utilizează, în acelaşi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, diferenţiat în funcţie de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, dacă prin lege nu se prevede altfel.
 12. Se clarifică regimul fiscal al utilizării în regim mixt a autoturismului pe firmă, mai precis al celor 50 la sută utilizaţi în scop personal, în cazul microîntreprinderilor şi plătitorilor de impozit specific. Avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor ce nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, aflate în proprietatea sau folosinţa persoanelor juridice ce aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activităţi nu sunt supuse impozitului pe venit şi nici contribuţiilor sociale, aşa cum se putea interpreta analizând legislaţia existentă.
 13. În ce priveşte telemunca, s-a introdus prin Codul fiscal posibilitatea ca angajatorul să deconteze salariaţilor în telemuncă o sumă de până la 400 lei pe lună, fără să fie necesare documente justificative. Concret, nu vor fi supuse impozitului pe venit, CAS şi CASS sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Cheltuiala aceasta este deductibilă la plătitorii de impozit pe profit.
 14. Acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică şi/sau vaccinarea angajaţilor pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaţilor şi cea publică nu este considerată venit impozabil şi nu se supune nici contribuţiilor sociale. La platitorii de impozit pe profit, reprezintă o cheltuială deductibilă.
 15. Una dintre micile modificări aduse codului fiscal prin Legea 296/2020 este cea referitoare la stabilirea deducerilor personale, mai precis a modului în care se aplică rotunjirile. Înainte de modificare, la deducerea personală de bază se aplica o regulă atipică de rotunjire: sumele erau calculate prin rotunjire la zece lei, în sensul că fracţiunile sub zece lei se majorează la zece lei. După modificare, se aplică regula clasică: neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani inclusiv şi majorarea la leu a fracţiunilor ce depăşesc 50 de bani.
 16. Beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acţiuni rămân în categoria cheltuielilor nedeductibile. Acestea reprezintă elemente similare cheltuielilor la momentul acordării efective a beneficiilor, dar se elimină prevederea că ele trebuie să fie impozitate conform titlului IV, impozit pe venit.
 17. Se consideră asimilate veniturilor din salarii şi impuse ca atare, sume reprezentând salarii/ solde, diferenţe de salarii/ solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept (anterior erau numai cele în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii).
 18. Se introduc în categoria veniturilor neimpozabile din salarii şi ajutoarele pentru adopţie. Acestea nu vor fi supuse nici contribuƫiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).
 19. Se introduce în vederea clarificării formulării existente a faptului ca plafonul de 400 euro al primelor de asigurări de sănătate pentru a fi neimpozabile este determinat pe persoană.
 20. Se consideră venituri neimpozabile avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de angajator esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator si în cazul instituirii stării de alertă. Anterior, prevederea facea referire numai la starea de asediu și de urgenţă, ceea ce făcea imposibilă aplicarea scutirii în această perioadă.
 21. Se introduce o prevedere nouă pentru a trata cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz. În acest caz, obligaţia de calcul, reţinere, plată şi declarare a impozitului revine: a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului; b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.
 22. Se introduce prevederea nouă legată de plata impozitului pe venitul din salarii şi asimilate ca, în cazul contribuabililor care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, impozitul se calculează, se declară şi se plăteşte de contribuabil. Prin excepţie, în cazul contribuabililor care obţin avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, reţinerea şi plata impozitului pe venit datorat.
 23. Nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.
 24. Se introduce în Codul Muncii o nouă situaƫie prin care contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniƫiativa angajatorului, respectiv pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Această modificare a intrat în vigoare în 27 decembrie 2020.
 25. În baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor nu se vor cuprinde dividendele primite de la o persoană juridică română.
 26. A fost adusă o clarificare în textul articolului care prevede scutire de impozit pentru imobilele utilizate pentru servicii turistice, astfel: impozitul pe clădirile/ terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50 la sută. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. Această reformulare a fost adusă de Legea 230 din 04.11.2020.
 27. În ce privește calculul impozitului în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, din 1 ianuarie 2021 intră în vigoare prevederile Legii nr. 241 din 6 noiembrie 2020, ce aduce ca element de noutate faptul ca suprafaţa utilizată în scop nerezidenţial se va stabili printr-o declaraţie pe propria răspundere şi nu va mai fi necesar acel raport de evaluare care se întocmea la fiecare cinci ani de un evaluator autorizat.
 28. Obligaƫia depunerii declaraƫiei privind beneficiarul real a suferit mai multe amânări în 2020. Cea mai nouă prevedere arată că depunerea declaraţiei privind beneficiarul real pentru entităţile cărora le mai revine această obligaƫie are termen 90 de zile de la încetarea stării de alertă.
 29. MFP a publicat pe site-ul propriu nivelul actualizat al accizelor pe anul 2021.
 30. Din 1 ianuarie 2021, se aplică prevederile OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/ creşterii capitalurilor proprii, ordonanţă care prevede reduceri la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, pe profit sau specific pentru firmele care au capital pozitiv şi în creştere.

Citiți continuarea pe angajatorulmeu.ropiese-auto-mangalia.roLeave a Reply